news
1 year ago

Tsubasa Kaneko to Face Veteran Shuto Sato, While Prospect Hyu Will Face Hiroshi Noguchi on Dec. 25